سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید شهریاری – دانشیار دانشکدهی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ارد احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف اصلی کنترل آماری فرآیند، پایش فرآیندها و کشف عوامل با دلیل انحراف میباشد. در بسیاری از زمینه های کاربردی کنترل فرآیند، مشخصهی کیفی تحت بررسی به سادگی توسط توزیعهای آماری تک متغیره یا چند متغیره نمیتوانند پایش شوند. در چنینمواردی رابطهای بین مشخصهی کیفی تحت بررسی و یک یا چند متغیر مستقل وجود دارد. این رابطه پروفایل نامیده میشود. در برخی از فرآیندها این رابطه بسیار پیچیده بوده و یا توزیع آماری مشخص نیست. بنابراین بهتر آن است که از رویکردهای غیر پارامتری استفاده شود. همچنین، حضور دادههای پرت در بین دادهها میتواند منجر به برآورد نامناسب از پروفایل شود. در این مقاله روش غیر پارامتری استوار برای برآورد کردن پروفایل در فاز یک ارائه میشود