سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدباقر کاظم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی ایوب زاده – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
علی مریدنژاد – دانش آموخته گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

غلظت رسوب معلق آب های سطحی ناشی از تعلیق مجدد رسوبات بستر و یا جریان رودخانه های حمل کننده ی رسوبات، مستقیماً بر روی کیفیت آب، باروری فیتوپلانکتون ها وتوزیع و پخش دوباره آلودگی ها تاثیر می گذارد. از آنجا که موفقیت شبکه های عصبی در مدلسازی پدیده های پیچیده به اثبات رسیده است، یک مدل شبکه عصبی و داده های میدانی غلظت رسوب معلق جمع آوری شده از مصب رودخانه بهمنشیر و محصول MOD09GQ سنجنده ی مادیس با تفکیک مکانی ۲۵۰ متر برای شبیه سازی رابطه بین غلظت رسوب معلق آب های سطحی و تابش رسیده به ماهواره بکار گرفته شدند. نتایج نشان می دهد استفاده از تحلیل رگرسیونی در مسئله حاضر به دلیل وجود غلظت های بالا و رفتار پیچیده ی غیرخطی آنها امکان پذیر نیست اما در مدل شبکه عصبی با یک لایه ی پنهان مقدار ضریب تعیین برای ۲۹ داده ۸۶۷۹/۰ بود که نشان از موفقیت شبکه عصبی دارد. همچنین این مطالعه نشان می دهد محصول MOD09GQ مادیس و مدل شبکه عصبی برای تعیین غلظت های بالای رسوب معلق در مناطق ساحلی از کارائی مناسبی برخورداراند.