سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی آب، دانشگاه سیستان و بلوچستان
کاکویی شورکایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، سازه های هیدرولیکی، دانشگاه سیستان و بلوچستا
گیوه چی – استادیار گروه عمران، دانشکده شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یکی از مؤثرترین عوامل تخریب پلها، آبشستگی موضعی اطراف پایه پل میباشند. برای تخمین مقدار عمق آبشستگی اطراف پایه پل، برآورد دقیق مقدار سیلاب حداکثر حوضه با دوره بازگشتهای مختلف از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این ارتباط لازم است دبی پیک سیل و شکل هیدروگراف آن برای دورههای بازگشت مورد نظر مشخص باشد. در این تحقیق با آمار موجود در ایستگاههای آب سنجی و با استفاده از روشهای تجربی و مدل Hec-Hms اقدام به برآورد میزان سیلاب طرح حوضه آبریز چالوس در استان مازندران شد. با توجه به شنی ماسه ای بودن بستر رودخانه و دبیهای بدست آمده از مدلهای فوق، میزان عمق آبشستگی، با رابطه رژیم محاسبه و با مدل Hec-Ras مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان داد که عمق آبشستگی بدست آمده از دبی سیلاب طرح روش فولر، با ۵٫۹% خطا و مدل Hec-Hms با ۷٫۶ %خطا همگرایی بیشتری با مدل Hec -Ras داشته است.