سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین پوزش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، باشگاه پژوهشگران جوان، یاسوج

چکیده:

یکی از اهداف مهم در مدیریت مراتع تعیین میزان تولید به منظور تعیین ظرفیت مرتع است. مقدار کل علوفه نمیتواند موورد استفاده دام قرار گیرد. یکی به دلیل حد بهرهبرداری مجاز و دوم ارزش رجحانی گونهها برای دامهای مختلف. جهوت بور آورد علوفوه قابل دسترس، مقدار تولید گیاهی را در هر کدام از دو عامل بالا یعنی حد بهرهبرداری مجاز یوا ارزش رجحوانی کوه کووچکتر باشود ضرب میکنیم. برای انجام این تحقیق زیر حوضههای ورکش، خودکاوند و اورازان در حوضه آبخیز طالقان انتخاب شد. در داخل هر – تیپ پس از انتخاب منطقه معرف، نمونهبرداری با استفاده از روش تصادفی طبقوه بنودی شوده انجوام گرفوت. داخول هور تیوپ ۴ ترانسکت ۱۰۰ متری که دوتای آنها در جهت شیب و دوتای دیگر عمود بر جهوت شویب بوود، مسوتقر گردیود. سوپس در روی هور ترانسکت با توجه به نوع پوشش و یکنواختی موجود به طور تصادفی ۱۰ پلات ۱ متر مربعی مستقر و سپس با استفاده از روش قطع و توزین و با توجه به خوشخوراکی و حد بهرهبرداری مجاز تولید علوفه قابل استفاده دام محاسبه شد. نتایج نشان موی دهود از ۱۰ تیپ موجود، پنج تیپ به دلیل وضعیت ضعیف و حساسیت زیاد به فرسایش خاک از لحاظ تولید، شایستگی چرا نداشته و در نتیجه علوفه قابل برداشت آنها محاسبه نشده است. از عواملی که باعث کاهش شایستگی چرا در تیپهای مورد مطالعه میباشد، موی تووان به کوهستانی و شیبدار بودن منطقه، تولید و خوشخوراکی پایین تعدادی گونهها، حساسیت خواک منطقوه بوه فرسوایش و وجوود گونههای سمی و خاردار اشاره کرد.