سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

نرجس لطفی فروشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد خمینی شهر
محسن خلیفه سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر
ابوالفضل یحیی آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر

چکیده:

درآمدهای مالیاتی به عنوان کم هزینه ترین منبع تأمین مالی کشورها، می تواند نقش و عملکرد گسترده ای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از تشدید نابرابری های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن داشته و از ابزارهای مهم و قوی در اجرای سیاست های دولت در مقابله با بحران های اقتصادی به شمار می رود. بر این اساس در تحقیق حاضر ضمن بررسی وضعیت درآمدهای استانی استان اصفهان طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۷۰، ظرفیت و قابلیت های درآمدی استانی با تأکید بر درآمدهای مالیاتی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا ضمن برآورد ظرفیت مالیاتی این استان و عوامل مؤثر بر آن، کارایی سیستم مالیاتی در این استان نیز مورد بررسی قرار می گیرد. روش اقتصاد سنجی استفاده شده در این مطالعه از نوع الگوی خود رگرسیونی برداری (VAR) می باشد. متغیرهای مورد استفاده در این معادله عبارتند از نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی استان اصفهان، ارزش افزوده بخش صنعت استان اصفهان، ارزش افزوده بخش خدمات و ارزش افزوده بخش کشاورزی می باشند.