سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوش آفرین حسینی عربلو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد می
حبیب خداوردی لو – استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) از مهمترین ویژگی های شیمیایی خاک بوده و توانایی خاک را برای نگهداری آب و مواد غذایی نشان می دهد. CEC از ویژگی های مهم در برآورد پتانسیل خطر فلزات سنگین و برخی آلاینده های آلی کاتیونی است و شاخص خوبی برای کیفیت و بهره وری خاک می باشد. با وجود ضروری بودن اندازه گیری CEC، بسیار پرهزینه و وقت گیر است. استفاده از برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی یا ویژکی های زودیافت که به آسانی و با هزینه کمتر اندازه گیری می شوند، می تواند در پیش بینی CEC مؤثر باشد. هدف از این تحقیق ایجاد یک توابع انتقالی مناسب برای برآورد CEC خاک های منطقه قزوین بود. تعداد ۲۴۲ داده مربوط به خاک های استان قزوین استفاده گردید که ۱۹۴ داده به عنوان داده های آموزشی (برای ایجاد مدل) و ۴۸ داده به عنوان داده های آزمونی (برای ارزیابی اعتبار توابع) استفاده شدند. با استفاده از نرم افزار Minitab14 و روش رگرسیون چند متغیره گام به گام از بین مدل های ایجاد شده مدل CEC=7.30 + 0.236 Clay % + 5.47 O.C % به عنوان مناسب ترین مدل انتخاب شد، که خطای میانگین(ME)،جذر میانگین مربعات خطا ((RMSE به ترتیب ۰۰۲/۰- و cmolckg-160/4 و شاخص همخوانیd) ) 644/0 بود.