سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه زاهدی تجریشی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
روح اله کشت کار – کارشناس ارشد عمران عضو هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی گرگان

چکیده:

در این مقاله به منظور براورد خطر زمین لرزه و تهیه طیف طرح زلزله با خطر یکنواخت در گستره گرگان به روش احتمالاتی تصحیح شده ابتدا ایالت های لرزه زمین ساختی گستره مورد مطالعه تعیین و پارامترهای زلزله خیزی هرکدام به روش کیکوسلفول ۲۰۰۰ برآورد شدند. سپس کاتالوگ یکنواختی شامل ۱۹ زمین لرزه تاریخی و ۲۷۰ زمین لرزه دستگاهی فراهم گردید با درنظر گرفتن گسلهای فعال ایالت های لرزه خیزی و کاتالوگ یکنواخت زلزله ۲۵ چشمه سطحی بالقوه زمین لرزه در گستره مورد نظر مدلسازی شدند. پس از آن با تعیین توابع توزیع فضایی برای بازه های بزرگاهای مختلف پارامترهای زلزله خیزی به چشمه های بالقوه زمین لرزه اختصاص داده شدند. در ادامه با در نظرگرفتن رابطه کاهندگی طیفی آمبراسیز ۲۰۰۵ و با استفاده ازنرم افزار seisriskIII براورد خطر زمین لرزه برای ۱۰% احتمال افزایش در ۵۰ سال انجام شد که نتیجه این برآورد خطر بصورت طیف طرح زلزله سطح خطر ۱ با خطر یکنواخت برای منطقه گرگان ترسیم شده است.