سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدبهرام بهشتی اول – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احسان احمدیان – کارشناس ارشد سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

طراحی شکلپذیر اجزاء بتن آرمه به تازگی در دستور کار آیین نامههای طراحی قرار گرفته است. با توجه به اینکه بسیاری از ساختمان های بتن آرمه موجود براساس آئیننامههای قدیمی طراحی شده و یا در اجرای آنها کنترل مناسبی انجام نشده است، به طوری که عیوبی چون عدم کفایت میلگردهای عرضی و لذامحصوریت نامناسب و همچنین طول ناکافی مهاری میلگرد طولی در این نواحی خرابی علت انهدام بسیاری از این ابنیه تحت زلزله شدید بوده است. بدین جهتروابط ارائه شده جهت برآورد طول مفصل پلاستیک در مدارک که معیار مهمی در برآورد رفتار شکلپذیر تیر-ستونهای بتن آرمه است، قابل کاربرد دقیق برالمانهای معیوب نیست. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که عیوبی چون کاهندگی مقاومت بتن، لغزش آرماتورهای کششی و تغییرشکلهای برشی، در کنار سایر عوامل موثر بر طول مفصل پلاستیک مانند اندازه مقاومت بتن و آرماتورها، مقدار آرماتورهای طولی و عرضی بر رفتار غیر خطی خمشی-محوری ستون بتنآرمه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت با بررسی اثر هر یک از پارامترها، یک رابطه تئوری برای محاسبه طول مفصل پلاستیکدر ستونهای معیوب ارائه شده است