سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چنگیز کرمیان – کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی شیمی
جواد مهدوی – کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی شیمی
محسن نصر اصفهانی – دانشیار،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

دراین پژوهش جریان دوفازی لخته ای نانوسیال ۱% اکسیدآلومینیوم درآب و هوا درمیکروکانال های T شکل درشرایط هندسی فیزیکی و عملیاتی مختلف با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی بررسی شدهاست و با استفاده ازحل معادلات مدل طول لخته ها بدست آمده است با بی بعدسازی معادلات حاکم برجریان روابطی برای طول بدون بعد لخته ها بدست آمدها ست و سپس با استفاده از برازش ضرایب مجهول دراین روابط تعیین شدها ست روابط نهایی نشان میدهد که طول بدون بعد لخته ها عمدتا تابع موجودی فازها است و اعدادبدون بعدCa Re نیز روی آنتاثیر ثانویه دارند این روابط می توانند دربازه موردنظر طول لخته ها را پیش بینی کنند و با استفاده ازا ین طولهای بدست آمده پارامترهای مهم مانند ضرایب افت فشار انتقال حرارت و جرم را تخمین زد که میتواند موضوع مطالعات بعدی باشد.