سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ قمرنیا – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
محمداقبال قبادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی
مریم جعفری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
الهام میری – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری وزهکشی دانشگاه رازی

چکیده:

برای تدوین برنامه ابیاری مناسب اگاهی از نیاز آبی گیاه و ضریب گیاهی در مراحل مختلف رشد ضروری است ضریب گیاهی در واقع نسبت تبخیر و تعرق واقعی به تبخیر و تعرق گیاه مرجع است تحقیق حاضر برای تعیین این پارامترها برروی گشنیز Coriandrum sativum L درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی در سال زراعی ۸۸-۸۹ صورت گرفت بدین منظور از سه لایسیمتر بیلان ابی به قطر ۱/۲ متر و ارتفاع ۱/۴ متر استفاده شد. دراین خصوص برای محاسبه مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل از معادله پنمن مانتیس و برای اندازه گیری تبخیر و تعرق واقعی از معادله بیلان آبی استفاده گردید. براساس نتایج بدست امده کل آب مصرفی گیاه در طول دوره رشد حدود ۵۳۱/۷ میلی متر و ضریب گیاهی در مراحل ابتدایی توسعه و میانی به ترتیب ۰/۵۱ ، ۱/۲۳ و ۰/۶۵ بدست امد.