سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی راستگو – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ایران
حسین حمزه لو – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران ایران
مهدی رضاپور – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ایران
حبیب رحیمی – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران ایران

چکیده:

برآورد کاهیدگی امواج زمین لرزه ای در مطالعات زلزله شناسی مهندسی مانند شبیه سازی جنبش نیرومند زمین برآورد خطر زمین لرزه ای تعیین روابط کاهیدگی و نیز در دیگر مطالعات زلزله شناسی مانند بررسی تغییرات حرارتی درون زمین حائز اهمیت است مطالعات بسیاری برای براورد کاهیدگی امواج حجمی و کدا در مناطق مختلفی از جهاهن توسط تعدادی از محققین انجام گرفته است کاهیدگی امواج زمین لرزه ای که به دلیل فرایندهای پراکنش Scattering و جذب ذاتی intrinsic absorption می باشد با لرزه خیزی و پیچیدگی های زمین ساختی هر منطقه در ارتباط است و بصورت عکس ضریب کیفیت بیان می گردد ناحیه مورد مطالعه دراین پژوهش ناحیه هرمزگان در جنوب ایران است که در منتهی الیه جنوب شرقی زاگرس قرار دارد دراین مطالعه ضریب کیفیت امواج برشی به روش نرمالایز کدا در هفت باند فرکانسی ۲/۰-۱/۰و۴/۰-۳/۰ ، ۸/۰-۴/۰ ، ۱۲/۰-۶/۰ ، ۱۶/۰-۸/۰ ، ۲۴/۰-۱۲/۰ هرتز با فرکانسهای مرکزی ۱/۵ ، ۳/۰، ۴/۵ ، ۶/۰ ، ۹/۰، ۱۲/۰ ، و ۱۸/۰ هرتز در ناحیه هرمزگان برآورد شده است.