سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن کیاشمشکی – دانش آموخته سازه ازدانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین
محمدمهدی معمارپور – استادیارگروه عمران دانشگاه امام خمینی قزوین
سیدحامد حسینی – دانش اموخته سازه ازموسسه اموزش عالی کوثر
میلاد ملکی – دانش اموخته سازه ازدانشگاه ازاداسلامی واحدقزوین

چکیده:

ایجادبازشو دردیواره های ساختمانی به دلایل نیازهای معماری و غیرسازه ای ازقبیل موقعیت و مسیرتجهیزات تاسیساتی اجتناب ناپذیر است این مسئله دربسیاری مواقع سبب خودداری محاسب ازاستفاده ازسیستم های مقاوم جانبی مناسبی همچون دیوارهای برشی فولادی خواهد شد عمده تغییر ایجادشده درعملکرد دیوارهای برشی فولادی با تامین بازشو ناشی ازکاهش سختی این سیستم ها می باشد همین دلایل موجب گردید که دراین مقاله سعی بربراورد یک ضریب مناسب برای کاهش میزان سختی دیوارهای برشی فولادی با افزایش ابعادبازشو شود بدین منظور دیوارهای برشی فولادی درضخامت های مختلف ورق فولادی و باقطرهای متفاوت بازشو درنرم فازار المان محدود ABAQUS طراحی شده و بادرنظر گرفتن رفتارغیرخطی هندسی و مصالح مورد تحلیل قرارگرفته اند و تاثیر افزایش ابعادبازشوهای دایره ای درسختی این دیوارها تاتخریب کامل یکی ازالمانهای محیطی بررسی گردید بامطالعه نتایج حاصل ازاین بررسی ضرایب ساده شده ای به عنوان ضریب کاهش سختی ارایه گردید و درنهایت به منظور بررسی تاثیر استفاده ازسخت کننده درجبران سختی کاهش یافته ازایجادسخت کننده های عمودی و افقی دراین دیواره ها بهره برده شد بررسیهای نهایی نمایانگر بهبود چشمگیر عملکرد دیوارهای برشی فولادی بازشو دار اصلاح شده با سخت کننده های تی شکل می باشد