سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر عباسی – دکتری هیدرولیک
محمد ملک نژادیزدی – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

یکی از مهمترین مباحث درمهندسی رودخانه تخمین ضریب مقاومت جریان است روشهای مختلفی برای تخمین این ضریب توسط محققین مختلف ارایه شده است که عمدتا برای شرایط خاص هررودخانه کاربرد دارد دراین مطالعه مجموعه ای از اطلاعات هیدرولیکی و هندسی رودخانه کارده کهدرمحدوده موردنظر رودخانهدارای بسترشنی میب اشد گردآوری شد نتایج نشان دادعلاوه بردانه بندی مصالح بستر رفتارهیدرولیکی جریان نیز درمحاسبه ضریب زبری موثر است به همین منظور با انجام آنالیز ابعادی مشخص شد عدد فرود جریان میت واند به عنوان پارامتر بیانگر این رفتار درنظر گرفته شود بررسی بیشتر در این مورد نشان داد که ضریب زبری جریان دارای نسبت عکس با عدد فرود می باشد درنهایت رابطه ای ارایه شد که قادر است با دقتی مناسب ضریب زبری را تخمین بزند درانتها با انجام آنالیز حساسیت میزان رابطه ی پیشنهادی نسبت به پارامترهای ورودی به آن مورد بررسی قرارگرفت