سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین خلیلی شایان – دانشجویان کارشناسی ارشد ساز ههای آبی دانشگاه تهران
ابوالفضل برقی خضرلو – دانشجویان کارشناسی ارشد ساز ههای آبی دانشگاه تهران، تهران و
جواد فرهودی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

برآورد ضریب بده دریچ ههای کشویی در شرایط جریان آزاد و مستغرق اهمیت بسزایی در برآورد میزان بده آنها به عنوان یک سازه اندازهگیری دارا است. تأثیر میزان بازشدگی نسبی دریچه و درجه استغراق بر بده خروجی از این سازه در شرایط مختلف بهر هبرداری از آنها همواره مورد توجه محققین بوده است. عمده مطالعات انجام شده در این زمینه منحصر به نتایج مطالعات آزمایشگاهی بوده و روشی تحلیلی برای بررسی نوسانات ضریب بده این سازه با بازشدگی و استغراق نسبی دریچه ارائه نشده است. در این تحقیق با استفاده از اصول بقای انرژی و مومنتم، روشی تحلیلی جهت برآورد ضریب تنگ شدگی و تعیین ضریب دبی دریچ ههای کشویی در شرایط جریان آزاد و مستغرق با تکیه بر ضریب تنگ شدگی ارائه شده است که میتواند در برآورد دبی دریچ ههای کشویی و سنجهبندی آنها در شرایط مختلف جریان آزاد و مستغرق مورد استفاده قرارگیرد. در شرایط جریان آزاد ضریب تنگ شدگی تابعی از بازشدگی نسبی است و در شرایط جریان مستغرق علاوه بر بازشدگی نسبی به استغراق نسبی دریچه نیز بستگی دارد. معادلات نظری جهت برآورد ضریب دبی در شرایط جریان آزاد و مستغرق بر اساس داد ههای آزمایشگاهی واسنجی شد. نتایج نشان داد رابطه مذکور در برآورد ضریب دبی در شرایط جریان آزاد در مقایسه با سایر روابط مذکور از دقت بالاتری برخوردار است. مقایسه نتایج حاصل از معادله نظری کالیبره شده با دیگر نتایج آزمایشگاهی دلالت بر کارایی معادله مذکور در برآورد دبی جریان در شرایط جریان مستغرق دار. د