سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیازعلی ابراهیمی پاک – استادیار بخش آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

به منظور تعیین ضریب تبخیر-تعرق گیاهی گندم در شرایط آبیاری کامل(kc) و تنش آبی(ks) در مراحل رشد گیاه گندم، آزمایشی بر اساس بلوکهای کامل تصادفی در ۵ سطح شامل E0(آبیاری کامل)،E1(هشتادو پنج درصد)،E2(هفتاد درصد)،E3(پنجاه و پنج درصد) تبخیر- تعرق واقعی گندم حاصل از لایسیمتر و E4(بدون آبیاری) به طور جداگانه در شش مرحله رشد گیاه شامل جوانه زنی، پنجه دهی، ساقه دهی، گل دهی، شیری و خمیری دانه با سه تکرار به مدت سه سال زراعی در شهرکرد انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کم آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد در مراحل رشد گیاه معنی دار است. ضریب تبخیر- تعرق گیاهی گندم در شرایط کم آبیاری از رابطه {ETC=)KC*KS)*ET0} محاسبه شد. نتایج آزمایش نشان داد که تبخیر- تعرق چمن برابر با ۱۵۲۰ میلی متر و تیخیر- تعرق پتانسیل گیاه گندم برابر با ۵۳۷ میلی متر است. مقادیر(Kc) یا ضریب تبخیر- تعرق گیاهی گندم در شرایط آبیاری کامل از مهر تا مردادماه بین ۰/۱۷ تا ۰/۹۱ متغیر بود. مقدار ضریب تبخیر- تعرق گیاهی گندم در شرایط تنش آبی(kc*ks) برای تیمار E1 هشت درصد، برای تیمار E2 سیزده درصد، برای تیمارE3 بیست ویک درصد و برای تیمار E4(بدون آب آبیاری) ۳۳ درصد کمتر از مقدار ضریب تبخیر- تعرق گیاهی (kc) در شرایط آبیاری کامل بدست آمد.