مقاله برآورد ضریب گیاهی ذرت دانه ای با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه (مطالعه موردی: ماهیدشت کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۸۳۲ تا ۸۳۸ منتشر شده است.
نام: برآورد ضریب گیاهی ذرت دانه ای با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه (مطالعه موردی: ماهیدشت کرمانشاه)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله روزهای پس از کاشت
مقاله لایسیمتر
مقاله تبخیر و تعرق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بافکار علیجان
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضریب گیاهی (Kc) یکی از فاکتورهای بسیار مهم در برنامه ریزی های آبیاری و تخصیص بهینه منابع آب به گیاهان به حساب می آید. این مطالعه در طی دو سال زراعی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در ایستگاه لایسیمتری مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان کرمانشاه واقع در دشت ماهیدشت صورت گرفته است. ضریب گیاهی (Kc) از طریق نسبت تبخیر و تعرق واقعی (ETc) به تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (ET0) بدست آمده است. تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده های لایسیمتری اندازه گیری و تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع نیز بر اساس فرمول پنمن- مانتیث بر اساس داده های روزانه هواشناسی ایستگاه ماهیدشت محاسبه گردید. در طول دوره رشد شاخص سطح برگ (LAI) نیز طی ۱۴ مرحله اندازه گیری و ثبت گردید. بر اساس نتایج این مطالعه ضریب گیاهی با تعداد روزهای بعد از کاشت (DAS) و همچنین شاخص سطح برگ (LAI) به صورت یک معادله چند جمله ای درجه پنج با ضریب تبیین بالای ۰٫۹ در سطح اعتماد ۰٫۰۰۱ ارائه شده است.میزان متوسط تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (ET0) و تبخیر و تعرق ذرت (ETc) در طول فصول رشد به ترتیب برابر ۹۱۳ و ۷۴۳ میلیمتر محاسبه گردیده است. در این تحقیق در مراحل مختلف رشد گیاه ذرت یعنی مراحل ابتدایی، میانی و نهایی Kc در طی دو سال به طور متوسط به ترتیب برابر ۰٫۵، ۱٫۲۲ و ۰٫۸۹ محاسبه شده است. مقایسه بین مقادیر بدست آمده با روش فائو حاکی از آن است که داده های بدست آمده مطابقت خوبی را با آن نتایج نشان می دهند و تفاوت جزئی که در مراحل انتهایی رشد پیش آمده ناشی از تاثیر تغییرات اقلیمی در میزان آب مصرفی گیاه می باشد.