مقاله برآورد ضرایب ژنتیکی و ارزیابی مدل OILCROP-SUN در سطوح مختلف کود نیتروژنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: برآورد ضرایب ژنتیکی و ارزیابی مدل OILCROP-SUN در سطوح مختلف کود نیتروژنی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کود نیتروژن
مقاله مدل گیاهی آفتابگردان
مقاله نرم افزارDSSAT
مقاله یوروفلور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: قیصری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفی زاده بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل های گیاهی ابزاری مناسب و کم هزینه برای بررسی اثر نهاده ها بر عملکرد منابع آب، خاک و عملکرد گیاهی می باشند. هدف از این پژوهش، ارزیابی مدل گیاهی OILCROP-SUN برای رقم یوروفلور گیاه آفتابگردان به منظور فراهم کردن بستری مناسب برای حفاظت بهینه از منابع آب و خاک بود. این پژوهش با استفاده از طرح آماری کرت های نواری در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح آبیاری و سه سطح کود نیتروژن بود. در پایان دوره رشد، وزن زیست توده، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن دانه و درصد نیتروژن دانه اندازه گیری شد. با استفاده از داده های پایان دوره در دو تیمار آبیاری کامل و بیش آبیاری در یک سطح کود نیتروژن، مدل گیاهی واسنجی و شش ضریب ژنتیکی مدل برای واریته یوروفلور استخراج شد. برای ارزیابی مدل از دیگر تیمارهای سطوح آبیاری و کود نیتروژن که در واسنجی به کار نرفتند، استفاده گردید. نتایج نشان داد عملکرد دانه برای ۱۲ تیمار آزمایشی با مقدار شاخص NRMSE برابر ۱۸٫۵ درصد و شاخص d برابر با ۰٫۹۲ شبیه سازی شد. همچنین، مقدار d در تیمارهای مختلف آب و کود نیتروژن برای نیتروژن دانه برابر ۰٫۹۳، و برای روغن دانه ۰٫۹۱ بدست آمد.