سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدرعلی کشکولی – استاد واحد علوم و تحقیقات خوزستان گروه ابیاری و زهکشی
ساره تنگسیر – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری وزهکشی
هادی معاضد – دانشیار گروه ابیاری و زهکشی دانشگاه شهیدچمران

چکیده:

تعیین خصوصیات هیدرولیکی خاک غیراشباع در تشخیص و فهم بسیاری از فرآیندها از جمله نفوذ رواناب بارندگی، انتقال املاح الودگی ها و مواد غذایی در خاک و جذب املاح توسط ریشه گیاه بسیار مهم می باشند به تازگی دستگاه نفوذ سنج دیسک به عنوان رایج ترین ابزار اندازه گیری صحرایی خصوصیات هیدرولیکی سطحی خاک غیرا شباع شناخته شده است دراین تحقیق ازمایشات صحرایی در ۶ تکرار به فواصل یک متر از همدیگر در یک نوع خاک لومی انجام گرفتند. درهر تکرار ازمایش سرعتهای نفوذ پایدار در چندین مکس متوالی به ترتیب ۱۵ ، ۱۰ ، ۶ و ۳وصفر سانتی متر اندازه گیری شدند. سپس جهت تخمین هدایت هیدرولیکی درمکشهای ذکر شده از اطلاعات نفوذ سنج دیسک از تحلیل پایدار الریک و رینولدز ۱۹۹۱ و تخمین ضریب جذب در همان مکش ها از روش مشتق گیری DI استفاده گردید.