سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید کاردان مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند واحد سرایان
زهرا رحیم زاده کیوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه بیرجند
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
سهیل آزادی نیا – دانش آموخته کارشناسی ارشد برق مخابرات دانشگاه فردوسی

چکیده:

پیشرفت های روزافزون بشر سبب گردیده تا در مسائل و براوردهای مهندسی گریبان گیر فناوریهای جدید گردد که ازانی جمله استفاده در مطالعات فرایندهای هیدرولوژیکی در طی سالیان اخیر بوده است استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و فن سنجش از دور و الگوریتم هایم ختلف باعث بکارگیری فناوریهای جدید گشته است دراین مطالعه به براورد شماره منحنی رواناب برروی حوزه ابریز کامه از توابع شهرستان تربت حیدریه پرداخته شد. جهت انجام این مطالعه براساس مطالعات میدانی و استفاده از داده های سنجش از دور اقدام به براورد شماره منحنی رواناب گردید و براساس آن میزان رواناب تخمینی را در سطح حوزه با امار ایستگاه هیدرومتری واقع در خروجی مود آنالیز قرارگرفت سپس با استفاده از منطق فازی و برنامه نویسی درنرم افزار MATLAB اقدام به کدگذاری براساس شاخص پوشش گیاهی NDVI و گروه هیدرولوژیکی خاک HSG نمودیم.