سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد رفیعی – دانشجوی کارشناس ارشد بیابان­زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهر
حسن خسروی – دانشجوی دکتری رشته بیابان­زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

برآورد میزان فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز بدون آمار یکی از مسائل اساسی حوضه ها می باشد. لذا لازم است، جهت برنامه ریزی های مدیریتی از داده های حاصل از روش های تجربی استفاده نمود. یکی از روش های تجربی برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب برای حوضه های فاقد آمار، روش EPM می باشد که عوامل موثر در فرسایش خاک و تولید رسوب در آن دخالت دارد. حوضه آبخیز امین اباد با مساحت۳ / ۱۲۴ کیلومترمربع در استان یزد می باشد که وقوع انواع فرسایش در آن قابل ملاحظه بوده، لذا برآورد مقدار رسوب و کمی سازی آن جهت طرح های حفاظت آب و خاک ضروری می نماید. هدف از تحقیق حاضر برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب حوضه مذکور با استفاده از مدل تجربی EPM می باشد. بدین صورت که ابتدا با استفاده از اطلاعات موجود و تهیه نقشه های مورد نیاز، پارامترهای موثر در تعیین شدت فرسایش( Z) شامل ضریب استفاده از زمین(Xa), ضریب فرسایش حوزه(ѱ),ضریب حساسیت خاک به فرسایش(Y) وشیب متوسط حوزه(I) محاسبه شد. سپس با استفاده از روابط مخصوص و جداول استاندارد شدت فرسایش و رسوب برآورد گردید. نتایج نشان داد که کلاس فرسایش پذیری منطقه در حد متوسط می باشد و میزان فرسایش ویژه و رسوب ویژه کل حوضه به ترتیب m/ km2.yr 3 389.64 و m3/ km2.yr292.23محاسبه گردید.