سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا کاشی زنوزی – دانش آموحته کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری ، دانشگاه
محمد نامدار – کارشناس ارشد سنجش ازدور سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور.
حسین سعادت – Research Associate, McGill University, Canada

چکیده:

فرایند فرسایش خاک، پدیده بسیار پیچیده ای بوده که شناخت عوامل تاثیر گذار و برآورد مقادیر کمی آن در مدیریت جامع حوزه های آبخیز نقش بسزائی دارد. در این تحقیق، بر اساس مدل ژئومرفولوزی کیفی، شش معیار معیارتوپوگرافی، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، اقلیم، سنگ شناسی و خاکشناسی جهت برآورد مقدار شدت فرسایش ویژه در نظر گرفته شد و برای این معیارها شاخص های جهت دامنه، شیب دامنه، فرم رویشی، درصد رویشی، متوسطبارندگی سالیانه و نوع بارش لحاظ شدند که با در نظر داشتن انواع کاربری اراضی و سنگ شناسی، مجموعاً ۱۳ شاخص با هدف تعیین مقدار شدت فرسایش ویژه تعریف شدند و نقشه های پایه و نیز نقشه واحد های کاری تشکیل گردیدند. سپس به روش تحلیل سلسله مراتبی وزن های هر یک از معیارها و شاخص ها محاسبه شده و به نقشه واحد هایکاری لینک شدند و نقشه شدت کیفی فرسایش ایجاد شد. در نهایت با محاسبه مساحت واحدهای کاری، مقدار شدت فرسایش ویژه برای حوزه آبخیز هرزند چای ۰٫۰۳۳ در هکتار به دست آمد