سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدائی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان
وجیهه اقبالی – دانشجوی کارشناسی مدیریت مناطق بیابانی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سم
سحر صباغ زاده – دانشجوی کارشناسی مدیریت مناطق بیابانی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سم

چکیده:

فرسایش و هدررفت خاک یکی از عوامل اصلی در کاهش حاصلخیزی خاک، کاهش محصول ، رسوب مواد در آبراهه ها،کانالهای آبیاری و رودخانهها، کاهش ظرفیت مخازن سدها و کاهش عمر آنها میشود. تخمین مقدار رسوبدهی حوزه های آبخیز، مقابله با خطرات ناشی از تجمع رسوب در سازههای آبی و مخازن سدها از اهداف اساسی در مدیریت منابع آب میباشد. این تحقیق با هدف برآورد فرسایش و رسوب حوزه آبخیز اصفاک با مساحتی بالغ بر ۱۵۶۰۶/۶۳هکتار با استفاده از مدلEPM انجام گرفته است. در این حوزه با توجه به بررسیهای به عمل آمده ۸ تیپ و ۱۳ رخساره فرسایشی شناسایی که بیشترین ضریب شدت فرسایش در رخسارهB 22 با ۲/۰۳ وکمترین ضریب در رخسارهE0 با۰/۱۲ می باشد وهمچنین رخسارهB22 با فرسایش ویژه۲۴/۷۵ تن در هکتار در سال بیشترینفرسایش و رخساره E0 با ضریب۰/۴۷ تن در هکتار در سال کمترین فرسایش را داراست