سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسحاق رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
بهرام بختیاری – استادیار بخش مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
کوروش قادری – استادیار بخش مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از ارکان اصلی برای توسعه تحقیقات کاربردی انرژی خورشیدی درهرمنطقه مطالعه و برآورد پتانسیل انرژی تابشی خورشیدی درآن منطقه است تاکنون مدلهای متعددی جهت برآورد آن دراقلیم های مختلف توسط محققان پیشنهاد شده است دراین تحقیق از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات pso و همچنین از متغیرهای اقلیمی شدت تابش روزانه و تعداد ساعات آفتابی روزانه اندازه گیری شده درایستگاه سینوپتیک کرمان طی سال آماری ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ ۱۴۶۰ داده روزانه به منظور واسنجی ضرایب معادله آنگستروم استفاده شده است۷۰ درصد از داده ها جهت آموزش الگوریتم ها و ۳۰ درصد جهت اعتبار سنجی استفاده شد. دراین واسنجی مقادیر MBEd ،RMSE برای الگوریتم pso به ترتیب ۰/۰۶۱۲ و ۰/۹۱۰۲ و ۰/۰۳۰۳ بدست آمد. همچنین مقادیر ضرایب معادله آنگستروم d ضریب نسبت n/N درمعادله و a عرض از مبدا معادله انگستروم به ترتیب ۰/۴۷۹۵ و ۰/۲۹۳۸ محاسبه گردیدمقدار همبستگی R دراین الگوریتم ۰/۹۴۱۰ بدست آمد.