سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان محسنی ارزفونی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
احمدرضا یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
امیرحسین چیذری – استادیار و دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
حامد رفیعی – دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

نیاز به تولید فراوان محصولات لبنی و بویژه شیر و محدود بودن عوامل تولید، ضرورت استفاده ی بهینه از منابع و افزایش بهره وری را آشکار می سازد. در این تحقیق سطح بهره وری کل دامداری ها توسط شاخص ترنکوئیست- تیل برآورد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شهرستان قائمشهر رتبه اول، شهرستان بابل رتبه دوم و شهرستان ساری رتبه آخر را در بهره وری عوامل تولید داشته اند. ضریب پراکنش در هریک از شهرستان های ساری، بابل و قائمشهر به ترتیب برابر ۳۰۹/۰ و۳۴۲/۰ و۳۷۴/۰ می باشد. این نتیجه نشان می دهد که شاخص بهره وری در شهرستان قائمشهر بیشترین نوسان را در بین سایر شهرستان ها داشته است. همچنین پتانسیل تولید شیر در شهرستان های ساری، قائمشهر و بابل به ترتیب برابر ۴۱۹/۱۸۸۸، ۲۵/۱۹۶۹ و ۰۳/۱۳۷۸ کیلوگرم می باشد