سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسنعلی فرازمند –
صلاح ابراهیمی –

چکیده:

این مطالعه به بررسی مهمترین عوامل موثر بر قاچاق کالا در ایران در طی دوره ۱۳۸۶ – ۱۳۵۳ میپردازد. در این مطالعه برای برآورد شاخص قاچاق کالا از روش شاخصهای چندگانه و علل چندگانه MIMIC استفاده می شود. نتایج این مطالعه نشان میدهد که شاخص عددی قاچاق کالا از بیشترین مقدار خود در سال ۱۳۵۳ شروع میشود و به کمترین مقدار خود در سال ۱۳۶۷ میرسد. یافتهها همچنین نشان می دهد که تورم، آموزش بیکاری و درآمد سرانه مهمترین عوامل موثر بر قاچاق کالا در ایران هستند . همچنین اثر قاچاق بر مصرف فرآوردههای نفتی در بیشتر از اثر آن بر تقاضای پول است