مقاله برآورد شاخص سطح برگ گیاه برنج در شمال ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: برآورد شاخص سطح برگ گیاه برنج در شمال ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستگاه AccuPAR
مقاله سطح برگ گیاه
مقاله نمونه گیری تخریبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی نادر
جناب آقای / سرکار خانم: میری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی موسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخص سطح برگ، از مولفه های کلیدی در تخمین عملکرد محصول و بررسی تنش های ناشی از شرایط محیطی به شمار می رود. با توجه به اهمیت تعیین دقیق این شاخص، تحقیق حاضر برای برآورد شاخص سطح برگ گیاه برنج در شمال کشور انجام شد. بدین منظور ۲۰ مزرعه نمونه برنج در شهرستان رشت انتخاب شد. داده های مورد نیاز با حضور در منطقه و طی برداشت های زمینی به منظور انجام عملیات آزمایشگاهی (روش مستقیم) و اندازه گیری توسط دستگاه AccuPAR (روش غیر مستقیم) گردآوری شد. برداشت های میدانی به منظور محاسبه شاخص سطح برگ از مرحله نشاء تا مرحله گلدهی گیاه برنج در فواصل زمانی ۱۶روزه صورت گرفت. نتایج نشان داد که کمترین و بیشترین میزان سطح برگ به ترتیب مربوط به مرحله نشا و گلدهی است. همچنین، سطح برگ بدست آمده توسط هر دو روش برای هر مزرعه طی مراحل مختلف رشد گیاه از روند یکسانی برخوردار بود. هماهنگی در مقادیر بدست آمده در هر دو روش نشان می دهد که می توان برای محاسبه این شاخص از یک رابطه تجربی استفاده کرد. بر این اساس روابطی تجربی برای هر یک از مراحل رشد گیاه با استفاده از نرم افزار weka3.7 محاسبه و ارائه شد.