سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سپیده داودیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، ا
هادی استوان –
فیض اله ملکی –
مهدی غیبی –

چکیده:

شاخص های بیولوژیکی یکی از روشهای جدید ارزیابی شاخص زیستی و کیفیت منابع آبی میباشند. در این راستا حشرات آبزی کفزی به علت داشتن غنای گونه ای و درجات مختلفی ازتحمل دربرابر آلود گی های آلی آبهای جاری، به عنوان شاخص های مفید در اندازه گیری کیفیت آب مورد استفاده قرارمی گیرند.گونه های مختلف بی مهرگان بزرگ از جمله حشرات که در کف آبها زندگی میکنند از نظرحساسیتشان به فاکتورهای زنده و غیرزنده متفاوت عمل میکنند. فناوری به کارگیری جمعیت حشرات آبزی برای نشان دادن درجه آلودگی توده آب های مختلف بیش از نیم قرن است که وجود دارد و این موضوع بر اساس توانمندی های زیستی موجودات زندهای که به عنوان شاخص آلودگی وسطوح مختلف آن بکار میروند بنا شده است. درپاییز سال۱۳۹۰ تحقیقی به منظور برآورد شاخص زیستی رودخانه کر با بکارگیری فون حشرات آبزی صورت گرفت که در مجموع ۹ خانواده حشره از ۴ کد زیستگاهی رودخانه جمع آوری و شناسایی شدند و شاخص زیستی این رودخانه محاسبه گردید. در تحقیق صورت گرفته بر روی رودخانه کر، شاخص زیستی این رودخانه عدد ۹۴۰/۶بدست آمد که با استفاده از جدول مربوط به برآورد کیفیت آب براساس شاخص زیستی، کیفیت آب این رودخانه نامرغوب وآلودگی آب به مواد آلی معنی دار بود.