سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی
مرتضی الماسی – استاد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدعلی محمد برقعی – استاد دانشکده مهندسی بیوسیستم دانشگاه تهران

چکیده:

انرژی نقش مهم و محوری در توسعه و پیشرفت ملتها ایفا میکند. نظر به اینکه بخش کشاورزی با محدودیت منابع تولید روبهرو بوده، مدیریت انرژی تنها و نزدیکترین راه برای بهرهبرداری بیشتر از منابع انرژی است. در این مطالعه مقدار انرژی مصرفی در مراحل تولید باغات پسته تخمین زده شد و تاثیر سطح زیر کشت بر بازده مصرف انرژی در این واحدها مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق در قالب پرسشنامه و مصاحبه با ۴۹ باغدار پسته شهرستان خاتم به طور تصادفی جمع آوری گردید. اطلاعات مورد نیاز در مورد باغات پسته با توجه به سطح زیر کشت تقسیم بندی شدند. پس از تعیین شاخص های مختلف انرژی (نسبت انرژیERافزوده خالص انرژیNEG)شدت انرژیEI) و بهرهوری انرژیEP) تاثیر عامل سطح زیر کشت در سه سطح (گروه اول شامل باغات ۰/۵تا۱/۵هکتار، گروه دوم باغات ۱/۵تا۵/۵هکتار و گروه سومباغات با سطح بزرگتر از ۵/۵هکتار) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی بر بازده انرژی (نسبت انرژی) بررسی گردید