سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدرضا الوانکار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
حمیدرضا ربیعی فر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در طراحی سازههای هیدرولیکی مقدار بزرگی سیلاب است. یکی از رو شهای محاسبه سیلاب استفاده از روابط منطقهای است. در این تحقیق ۱۴ رابطه منطق های سیلاب با استفاده از مشخصات فیزیکی حوضههای آبریز ایستگا ههای آب سنجی دارای اندازه گیر یهای سیلاب توسعه داده شده است. برای این منظور از دو آزمون همگنی حوضه بر روی داد هها استفاده شده است. روابط منطقهای به دست آمده به کمک همبستگی چند متغیره بین سیلاب ویژه حوضهها از ی کطرف و خصوصیات فیزیوگرافی بی بعد شده حوضهها از طر فدیگر توسعه داده شده است. خصوصیات فیزیوگرافی حوضهها شامل مساحت حوضه، محیط حوضه، زمان تمرکز، ضریب گراولیوس، طول شاخه اصلی رودخانه و ارتفاع متوسط حوضه میباشد. میزان خطا در هر یک از روابط ۱۴ گانه از سه روش محاسبه شد و مناس بترین رابطه شناسایی شد. با استفاده از مناس بترین رابطه تجربی و منطقهای آمده میزان سیلاب حوضههای آبریز فاقد ایستگاه آب سنجی در استان مازندران و یا مناطق با اقلیم مشابه آن قابل محاسبه است