مقاله برآورد سهم نسبی واکنش های رفتاری نامناسب هواداران فوتبال از ابعاد هویتی آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: برآورد سهم نسبی واکنش های رفتاری نامناسب هواداران فوتبال از ابعاد هویتی آنها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت سردرگم
مقاله هویت شکل یافته
مقاله واکنش های رفتاری نامناسب
مقاله هواداران فوتبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صابری علی
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، برآورد سهم نسبی واکنش های رفتاری نامناسب هواداران فوتبال از ابعاد هویتی آنها است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی، از شاخ میدانی است. جامع آماری تحقیق شامل کلی تماشاگران عضو کانون باشگاه سپاهان اصفهان در سال ۱۳۹۰ است که تعداد آنها از سوی کانون هواداران باشگاه سپاهان ۳۰۸۹ نفر اعلام شد. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول محاسبه شد؛ که با انجام یک مطالع مقدماتی، تعداد ۴۳۵ نفر به عنوان نمون آماری انتخاب شدند. در بین آنها ۴۴۰ پرسشنامه توزیع شد و درنهایت ۴۱۰ پرسشنامه برگشت داده شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس بود. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنام سنجش ابعاد هویت مارسیا (EOM EIS2)  و پرسشنام محقق ساخت ۱۵سوالی برای سنجش واکنش های رفتاری نامناسب تماشاگران بود. جهت پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به این منظور، یک مطالع مقدماتی انجام گرفت و درنهایت، ضریب پایایی، به ترتیب ۰٫۸۶ و ۰٫۸۴ به دست آمد. برای تایید روایی پرسشنامه از نظر متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون، آنالیز واریانس) استفاده شد. نتایج حاصل با نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شد. بر اساس نتایج، و r مشاهده شده در سطح ۰٫۵، بین هویت سردرگم، هویت دنباله رو و شکل نایافته با واکنش های رفتار نامناسب هواداران همبستگی مثبت و معنادار اما با هویت شکل یافته همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. باتوجه به نتایج می توان رفتارهای تماشاگران را ازطریق ابعاد هویتی آنها تشخیص داد و از حضور تماشاچیان با شخصیت های هویتی که باعث بروز تشنج در ورزشگاه می شوند، جلوگیری کرد