مقاله برآورد سهم نسبی رفتار شهروندی سازمانی از عدالت سازمانی در ورزشکاران مرد نخبه کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: برآورد سهم نسبی رفتار شهروندی سازمانی از عدالت سازمانی در ورزشکاران مرد نخبه کشور
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله عدالت رویه ای
مقاله عدالت توزیعی
مقاله عدالت تعاملی
مقاله رفتار شهروندی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان حسینی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نادریان جهرمی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صابری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی تحقیق حاضر، برآورد سهم نسبی رفتار شهروندی سازمانی از عدالت سازمانی در ورزشکاران مرد نخبه کشور بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل ورزشکاران شاغل در لیگ های ورزشی کشور بود (هندبال، بسکتبال، والیبال، تکواندو، کاراته، بدمینتون و کشتی) که از طریق مطالعه مقدماتی از بین این افراد ۱۷۹ نفر (۹۴ نفر از ورزش های اجتماعی و ۸۵ نفر از ورزش های انفرادی) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با توجه به محدودیت دسترسی به نمونه ها، نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های محقق ساخته رفتار شهروندی سازمانی بر اساس نظریه ارگان و وینر (۱۹۸۳) و هویی، لام (۲۰۰۰) و پرسشنامه عدالت سازمانی بر اساس نظریه نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) بود. به منظور پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی انجام پذیرفت که ضریب پایایی به دست آمده برای عدالت سازمانی ۸۹ درصد و رفتار شهروندی سازمانی برابر با ۸۳ درصد بود و برای تایید روایی پرسشنامه از نظر متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون، آنالیز واریانس، آزمون t) استفاده شد. نتایج حاصل به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد (P£۰٫۰۰۱). بین ابعاد عدالت سازمانی عدالت تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی (P£۰٫۰۳) همبستگی مشاهده شد، اما بین دو بعد دیگر رابطه معناداری نشان داده نشد.