مقاله برآورد سن خوک وحشی (Sus scrofa) با استفاده از ویژگی های جمجمه ای و دندانی (مطالعه موردی: جزیره مینو و پارک ملی خبر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: برآورد سن خوک وحشی (Sus scrofa) با استفاده از ویژگی های جمجمه ای و دندانی (مطالعه موردی: جزیره مینو و پارک ملی خبر)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Sus scrofa
مقاله برآورد سن
مقاله فرسایش دندان
مقاله جزیره مینو
مقاله پارک ملی خبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بردخوانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی ساختارهای سنی و جنسی از اهمیت ویژه ای در پویایی شناسی و مدیریت جمعیت سم داران وحشی برخوردار است. هدف از انجام پژوهش حاضر، برآورد سن خوک وحشی با استفاده از روش های مختلف و بررسی همبستگی بین اندازه های بدن و سن در این گونه است. برای این منظور، از چهار روش زیر برای برآورد سن تعداد ۲۴ راس خوک وحشی به دست آمده از جزیره مینو (استان خوزستان) و پارک ملی خبر (استان کرمان) استفاده شد: فرمول دندانی در سنین مختلف و الگوهای رویش دندان ها، فرسایش سطحی دندان ها، بررسی موقعیت برجستگی spina ristae facialis و تلفیق دو روش الگوی رویش و فرسایش سطحی دندان ها. بر اساس یافته ها، پایین ترین سن برآورد شده برای نمونه های موجود حدود شش ماه و بالاترین سن حدود ۹۶ – ۱۰۸ ماه به دست آمد. بیشترین فراوانی مشاهده شده به رده های سنی بین ۱٫۵ تا ۳ سال اختصاص داشت. آزمون اسپیرمن، همبستگی معنی داری میان روش های مختلف برآورد سن نشان داد(P<0.05) . نتیجه حاصل از آزمون رگرسیون خطی، رابطه معنی دار و بسیار معنی داری بین اندازه های ثبت شده بدن و سن حیوان نشان داد (P<0.01; P<0.05).