سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز،
مرتضی زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تهران
حسین نوید – استادیار گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه تبریز،

چکیده:

هدف مدیریت اقتصادی و فنی در مکانیزاسیون، شناخت و به کارگیری سیستمی است که در آن کلیهی آمار و ارقام هزینهای اعم از نقدی و غیر نقدی، ارزش فرصتهای از دست رفته و … برای هر ماشین با استفاده از روشهایمعینی محاسبه گردد تا با استفاده از آن بتوان مدیریت مناسبی را با هدف افزایش درآمد و کاهش هزینهها اعمال کرد. بر همین اساس در این پژوهش به منظور کاهش هزینههای کاربرد ماشینهای برداشت گندم با استفاده از دادههایمقطعی سال ۱۳۸۸ در سطح ایران، میزان هزینهها و سطح حداقل اقتصادی برای ماشینهای برداشت گندم با استفاده از روشهای آماری و ریاضی محاسبه گردید. میزان هزینههای ثابت در سال برای کمباین جاندیر، سهند و کلاس به۳۴۳۶۰۰۰۰ و ۳۴۹۸۰۰۰۰ ریال برآورد گردید. هزینههای متغیر نیز به همین ترتیب محاسبه ، ترتیب ۳۳۷۷۷۰۰۰ گردید. بر اساس اطلاعات گردآوری شده سطح توجیه کنندهی مالکیت برای کمباینهای جاندیر، سهند و کلاس به ترتیب ۴۳۷/۳۱ و۴۶۸ و ۵۳۰/۳۶ هکتار بدست آمد. مقایسهی هزینهها در واحد سطح برای کمباینهای مورد مطالعه نشان داد که کمباین جاندیر کمترین هزینه را دارد.