سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

حسین محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده تعالی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
مرتضی بستام – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده:

سرمایه اجتماعی Social Capital از مفاهیم نسبتا جدیدی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع توسعه یافته ودرحال توسعه مطرح شده و نقش آن در شکل دهی روابط اجتماعی افراد بررسیمی گردد از آنجا که شهرداری در سوق دهی امکانات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف شهر نقش بسزایی برعهده دارد و از طرفی با مردم به عنوان صاحبان و نفع برندگان از سرمایه اجتماعی ارتباط دو جانبه ای دارد بسترسازی و ایجاد شرایط لازم در جهت افزایش این شاخص دربین افرادمی تواند منافع متقابلی برای مردم و سازمانهای مسئول از جمله شهرداری داشته باشد بدین منظور دراین مطالعه با بررسی ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی به برآوردن میزان آن درمناطق ۱۳گانه شهر مشهد پرداخته شده است. برای انجام تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص مناسب حجم نمونه درهر منطقه بدست آمده و پس از تکمیل پرسشنامه ها و انجام آزمونهای مربوطه سطح سرمایه اجتماعی و شاخصهای آن با استفاده ازنرم افزار های spss,excel محاسبه گردید نتایج ح اکی از ان است که سطح سرمایه اجتماعی در شهر مشهد در حد متوسط بوده و بیشترین شاخصهای سرمایه اجتماعی در مشهد مربوط به آگاهی و مشارکت و کمترین شاخصهای سرمایه اجتماعی مربوط به اعتماد و امنیت بوده است درنهایت با توجه به نتایج تحقیق راه کارهای لازم برای ارتقا سطح سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر که درراستای وظایف شهرداری می باشد ارایه گردیده است.