سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی قربانی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
یوسف حسن زاده – استاد گروه مهندسی آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز
پیمان یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

بررسی دما به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر اقلیمی، از مهمترین شاخص های آب و هوایی هرناحیه جغرافیایی محسوبمی گردد و برای مطالعه آن مدل های متعدد ریاضی ، تجربی ، روش های فراکاوشی و در چند سال اخیر نظریه دینامیکآشوبی مورد استفاده قرار گرفته است . با توجه به قابلیت بالای نظریه آشوب در مدل سازی فرایندهای غیر خطی دینامیکو پدیده های طبیعی ، در این تحقیق سعی شده است ، توصیف دمای کمینه،بیشینه و میانگین روزانه ایستگاه سینوپتیکجلفا با استفاده از مفاهیم نظریه آشوب انجام پذیرد . به منظور برآورد زمان تاخیر فضای حالت از روش تابع خود همبستگیو تخمین بعد آشوبی از روش بعد همبستگی استفاده گردید . نتایج نشان داد دمای بیشینه و میانگین با دارا بودن بعدفرکتالی ۷/۰۱ و ۷/۰۳ قابل بررسی و پیش بینی با این نظریه بوده ، ولی دمای کمینه این ایستگاه با مدل های تصادفی قابل بررسی می باشد.