سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

نعمت الله اکبری – دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد اصفهان
ناصر یارمحمدیان – دانشجویدکتری اقتصاد شهری منطقه ای

چکیده:

دوره های رونق و رکود یکی از خصیصه های بازار مسکن است که درادبیات اقتصادی تا حدی به آن پرداخته شده است مسکن بهدلیل ویژگیهایی که دارد از یک سو به طور نسبتا زیادی تحت تاثیر شوکهای اقتصادی قرارمیگیرد و از سویی دیگر می تواند اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار دهد بطوریکه حتی موجب بحرانهای عظیم مالی شده است چنین اهمیتی مخصوصا از سوی دوم تحلیل رفتار بازار مسکن را اجتناب ناپذیر می کند دردوره رکود بازار مسکن عاملان اقتصادی منتظر بهبود و رونق در بخش مسکن هستند زیرا دراین شرایط بازار راکد است و کسی مایل به فروش دارایی های خود نیست و همه منتظر یکدیگر نشسته اند و از خود این سوال را می پرسند که تا کی باید منتظر دوره رونق باشند دراین مقاله طول دوره رونق و رکود بازار مسکن درایران مورد توجه است و رفتار سرمایه گذاری مسکونی بخش خصوصی با بکارگیری الگوی خود توضیح برداری تناوبی مارکوف تجزیه و تحلیل می شود.