سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناسارشد زمین شناسی مهندسی، موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان

چکیده:

زاویه اصطکاکداخلی خاک ، یکی از مولفه های اصلی برای نشان دادن مشخصههای مقاومتی خاکهای درشتدانه می باشد. زاویه اصطکاک داخلی خاک با انجام آزمایشهایی نظیر سهمحوری و یا برش مستقیم بر روی نمونههای خاکدر آزمایشگاه و یا انجام برش مستقیم برجا بدستمیآید. در خاکهای درشتدانه تهیه نمونههای دستنخورده بسیار مشکل و در بسیاری موارد امکانپذیر نمیباشد و انجام آزمون برش مستقیم برجا نیز پرهزینه است. لذا امروزه رویکرد به آزمایش های درجا و صحرایی نظیر آزمون نفوذ استانداردSPT) جهت تعیین مقادیر زاویه اصطکاک داخلی بصورت غیرمستقیم روز افزون شده است. در این تحقیق که براساس نتایج مطالعات ژئوتکنیکانجام شده در مسیر پروژه خط دو قطار شهری مشهد انجام گردیده، رابطه بین زاویه اصطکاکداخلی بدستآمده از آزمون برشمستقیم آزمایشگاهی و نتایج آزمون نفوذ استاندارد ارائه شده و با روابط تجربی سایر محققان مقایسه گردیده است