سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی نافذ – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید زره داران – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس ارشد
سعید حسنی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس ارشد
رحمت سمیعی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس ارشد

چکیده:

در این تحقیق از اطلاعات زایش اول ۱۱۳۹۸ رأس گاو شیری نژاد هلشتاین در ۲۹۰ گله استانهای گلستان و مازندران مربوط به سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۶ استفاده شد. صفات تولیدی شامل رکوردهای تصحیح شده ۳۰۵ روز دو بار دوشش شیر، تولید چربی و صفات تولیدمثلی شامل سن زایش اول و فاصله دو زایش بود. صفت طول دوره خشکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای برآورد ارزشهای ارثی از روش حداکثر درستنمایی محدود شده REML)1 ) مدل حیوانی ۲ تک صفتی و نرم افزار ASREML استفاده گردید. روند ژنتیکی و فنوتیپی به صورت تابعیت مقادیر ارزش ارثی و فنوتیپی صفات از سال تولد گاو محاسبه شد. در این تحقیق روند ژنتیکی تولید شیر ( ۴/ ۰±) ۸/ ۲ کیلوگرم در سال، تولید چربی ( ۰۱ / ۰±) ۰۵ / ۰ کیلوگرم در سال، سن زایش اول ( ۰۱ / ۰±) -۰/۲۸ روز در سال، فاصله دو زایش ( ۰۰۲ / ۰±) ۰۱۸ / ۰ روز در سال و طول دوره خشکی ( ۰۰۴ /±) ۰۳ / ۰- روز در سال برآورد گردید. روند فنوتیپی برای صفات فوق به ترتیب ( ۹/ ۲±) ۲۴ / ۱۱۳ کیلوگرم، ( ۱/ ۰±) ۳/ ۲ کیلوگرم، ( ۱/ ۰±) ۶۶ / ۲- روز، ( ۱۴ / ۰±) ۳۷ / ۰ روز و ( ۰۵ / ۰±) ۳۶ / ۰- روز در سال به دست آمد