سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم میرزامحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام
امیر رشیدی – دانشیار دانشگاه کردستان
محمد رزم کبیر – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

در این پژوهش تعداد ۶،۳۴۸ رکورد صفت شیر و ۱۲۷۹ رکورد مقدار چربی وو پروتئین مربوط به دوره شیرواری اول، گاوهای هلشتاین استان زنجان که از ۱۲ گله در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ توسط مرکز اصلاح نژاد وبهبود تولیدات دامی کشورجمع آوری شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت. روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات مقدار شیر، چربی و پروتئین برآورد شد. ویرایش داده ها با استفاده از نرم افزار Visual foxpro.9، آنالیز آماری داده ها و برازش مدل مناسب با نرم افزار SAS انجام گرفت. همچنین برای تهیه فایل شجره از نرم افزار CFC 1.0 استفاده شد. ارزشهای اصلاحی از طریق تجزیه تک صفتی نرم افزار WOMBAT 1.0 پیش بینی شد. روند ژنتیکی برای صفات مقدار شیر، چربی و پروتئین به ترتیب ۰۱/۱۴، ۱۱۶/۰ و ۱۶۵/۰کیلوگرم بر سال تولد و روند فنوتیپی برای صفات مذکور به ترتیب ۵۴/۹۹، ۰۵/۱۵- و ۲۵۷/۵- کیلوگرم بر سال زایش برآورد شد