سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیده عطیه طهایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
پویا زمانی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا قاضی خانی – استادیارگروه علوم دامی، دانشگاه تهران

چکیده:

در پژوهش حاضر، از ۱۱۹۸۶ رکورد مربوط به صفات تولیدی جمعیت گاوهای هلشتاین استان همدان که طی سالهای ۶۸ تا ۸۸ توسط جهاد کشاورزی همدان، جمعآوری شده بود، استفاده شد. ارزشهای اصلاحی با استفاده ازمدلهای مختلط حیوانی با روش بهترین پیشبینی نااریب خطی و بهصورت تک صفتی پیشبینی شدند. در رابطه با صفات تولید شیر، تولیدچربی، تولیدپروتئین، درصدچربی، درصدپروتئین و شیر تصحیح شده براساس چربی روندهای فنوتیپی به ترتیب، ۸۹۷ / ۹۷ کیلوگرم، ۴۷۷ / ۱ کیلوگرم، ۷۳۴۶ / ۶ کیلوگرم، ۰۲۹۲ / ۰- درصد، ۰۳۲ / ۰- درصد و ۸۶۹ / ۷۴ کیلوگرم در سال، روندهای ژنتیکی به ترتیب، ۳۴ / ۲ کیلوگرم، ۰۶۳ / ۰ کیلوگرم، ۰۲۱ / ۰ کیلوگرم، ۰۰۰۸ / ۰- درصد، ۰۰۰۰۱ / ۰- درصد و ۸۸۵ / ۱ کیلوگرم در سال و روندهای محیطی بهترتیب، ۰۱ / ۳۱۷ کیلوگرم، ۳۸۵۲ / ۱ کیلوگرم، ۸۳۲۱ / ۶ کیلوگرم، ۰۲۸۵ / ۰- درصد، ۰۳۳۷ / ۰- درصد و۷۲/۵۲۷ کیلوگرم برآورد شدند