سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه ایزدخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد
همایون فرهنگ فر – دانشیاردانشگاه بیرجند
محمدحسن فتحی نسری – استادیار دانشگاه بیرجند
حسین نعیمی پوریونسی – کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق از تعداد ۱۳۰۶۶۸ رکورد شیر روز آزمون متعلق به ۱۵۱۸۳ رأس گاو نژاد هلشتاین شکم اول در گاوداری های خراسان رضوی متعلق به ۱۳۱ گله که طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ زایش داشتند، استفاده شد. برای توصیف منحنی شیردهی از تابع ویلمینک ( ) استفاده شد و تولید شیر هنگام اوج شیردهی با استفاده از پارامترهای تابع مزبور محاسبه گردید. روند فنوتیپی صفت مزبور براساس تابعیت میانگین حداقل مربعات آن بر سال زایش و با استاده از نرم افزار SPSS برآورد شد. مقدار روند فنوتیپی صفت تولید شیر هنگام اوج ۶۳۴/۰ کیلوگرم در سال برآورد شد که به لحاظ آماری معنی دار بود (۰۰۰۱/۰ P<).