سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اصغر عزیزیان – دانشجوی ۱ دکتری ساز ههای آبی، دانشگاه تهران
اردشیر آرین – مدیر بخش سدهای انحرافی و مهندسی رودخانه، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس،
آرش نجاتی – کارشناس آب منطقهای استان آذربایجان شرقی

چکیده:

روشهای متفاوتی ب همنظور برآورد روند رسو بگذاری در مخازن وجود دارد که مهمترین آنها روشهای تجربی و مد لهای ریاضی هستند. روشهای تجربی معمولاً سریعتر ولی دقت آنها کمتر است. پیشبینی دقیقتر توزیع رسوب با استفاده از مد لهای ریاضی صورت میگیرد. با پیدایش رایان هها و راهکارهای جدید برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی حرکت آب و رسوبات، مد لهای ریاضی متعددی با فرضیات ساد هکننده و درج ههای مختلف دقت ب همنظور شبیهسازی روند رسو بگذاری در مخزن سدها بوجود آمدهاند. در این تحقیق از مد لهای دوبعدی CCHE2D و شبه دوبعدی GSTARS جهت مد لسازی روند رسو بگذاری در مخزن سد شهریار استفاده شد. نتایج حاصل از شبیهسازی بیانگر دقت بالای مدل دوبعدی در تخمین میزان نشست رسوبات و جریانهای عرضی است