سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام ثقفیان – دکتری مهندسی عمران وآب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
ابوالفضل شمسایی – دکتری مهندسی عمران وآب، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
سیده منا تابنده – دانشجوی دکتری مهندسی عمران و آب
حمیدرضا جلالپور – کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ته

چکیده:

یکی از اهداف مهم در مطالعات هیدرولوژی لازم جهت طراحی سد، برآورد مقدار رواناب و تعیین دبی عبوری در خروجی حوضه آبخیز است. هیدروگراف واحد لحظهایGIUH) به عنوان یک روش بسیار رایج در پی شبینی دبی سیلا بها مورد توجه محققان در نقاط مختلف دنیا قرار گرفته است. استفاده از داد ههای ژئومورفولوژی و مد لسازی هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی، راهکار مناسبی برای حوض ههای فاقد آمار پایه است زیرا در این نوع حوضهها امکان تهیه هیدروگراف واحد بااستفاده از رو شهای تحلیل بارش-رواناب وجود ندارد. مدلGIUH هیدروگراف سیلاب را بر اساس ویژگ یهای ژئومورفولوژیکی کمی حوض هها محاسبه م یکند. وجود ارتباط بین ژئومورفولوژی و هیدرولوژی این امکان را فراهم م یآورد تا در حوض ههایی که از نظر ژئومورفولوژی تشابه وجود دارد، با ایجاد روابط بین این دو برآورد هیدرولوژی در حوض ههای فاقد ابتدا آمار را به دست آورد. در این تحقیق با هدف بررسی نقش موثر عوامل ژئومورفولوژی در تعیین ویژگ یهای سیلاب داد ههای ژئومورفولوژی کمی حوضه چناران مانندRBنسبت انشعابRA نسبت مساحتRL نسبت طول LΩ طول آبراهه با بالاترین درجه) و دادههای بارش -رواناب و معادلات دبی-سرعت را محاسبه نموده و سپس مقادیر QP دبی اوج) و TP زمان اوج) برای ۱۷ واقع هی سیلاب استخراج گردیده است.