سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الناز رضایی آباجلو – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه ارومیه
وحید رضاوردی نژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
بهنام حبیب زاده آذر – کارشناس ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

فرآیند نفوذ آب به خاک از مهمترین اجزای چرخه هیدرولوژی در طبیعت است. در سالهای اخیر استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی برای برآورد پدیدههای هیدرولوژی و هیدرولیکی افزایشی چشمگیر داشته است. هدف از این پژوهش، بررسی امکان تخمین مقادیر رطوبت حجمی در نقاط ظرفیت زراعی و پژمردگی دائم ازمنحنی رطوبتی خاک و برآورد پارامترهای مدلهای فیلیپ، کوستیاکوف، کوستیاکوف لوییز و هورتون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بود. بدین منظور نفوذ – -پذیری خاک در ۲۹ نقطه از استانهای مختلف کشور به روش استوانههای مضاعف تعیین و پارامترهای مدلها به روش حداقل مجموع مربعات خطا مشخص گردید. با حفر پروفیل در نزدیکی نقاط اندازهگیری نفوذ آب به خاک، ویژگیهای رطوبت اولیه، جرم ویژه ظاهری، فراوانی نسبی ذرات، ماده آلی، آهک خاک و مقادیر رطوبتحجمی در نقاط ظرفیت زراعی و پژمردگی دائم اندازهگیری شد. مقادیر RMSE بخش آزمون در تخمین رطوبت FC و PWP به ترتیب ) cm3 cm3/ )9/29529 و ) cm3 cm3/ 9/28299 میباشد. به منظور برآورد پارامترهای مدلهای نفوذ، بهترین رتبه برآوردگری را شبکههای طراحی شده برای مدل هورتون داشته ) است. اعتبارسنجی مدلهای نفوذ نشان داد شبکههای ایجاد شده برای پارامترهای هورتون با میانگین RMSE 2/222208 سانتیمتر در ساعت دارای بهترین عملکرد در ، برآورد سرعت نفوذ نهایی آب به خاک بوده و شبکههای پیریزی شده برای مدلهای کوستیاکوف لوییز، فیلیپ و کوستیاکوف به ترتیب در رتبه دوم تا چهارم قرار – گرفتند.