سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین معصومی – کارشناس ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی
سیدرضا الوانکار – دکترای سازه انتقال آب-عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فائزه نجاتی – کارشناس ارشد عمران سازه

چکیده:

چون حجم مخزن و رقوم آبگیری از مخازن بستگی به میزان رسوبات مخزن دارد بنابراین محاسبه رسوب اهمیت زیادی در طراحی مخازن و ساز ه های هیدرولیکی دارد. مطالعات زیادی نشان داده که رسوبات معلق را می توان با بکارگیری تکنیک های دورسنجی برآورد کرد. چون بکار گیری تکنیک دورسنجی نسبت به روش های سنتی و متداول دارای سرعت بیشتر و دقت زیادی می باشد بنابراین به عنوان تکنیک های کارآمد مدن ظ ر قرار می گیرد. هدف از این مطالعه برآورد میزان رسوب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای و سپس مقایسه نتای جبدست آمده با اطلاعات رسوب رودخانه برای ایستگاه آب سنجی می باشد. هدف شناسایی روشهای دورسنجی در محاسبه رسوب و استفاده از آنها در تعیین میزان رسوب رودخانه و تعیین دقت آنها می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از روابط ارائه شده در این مقاله مقدار رسوب سالانه برای حوضه رودخانه قره سو و رودخانه بالخلوچای در استان اردبیل بترتیب ۵۵۱۸۸ تن و ۳۰۹۴۷ تن بدست آمده است؛ که با مقدار رسوب برآورد شده با روش هیدرولوژیکیUSBRمطابقت دارد.