سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد ارجمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمحمود کاشفی پور – استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
ارش آذری – دانشجوی دکتری هیدرولوژی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

براساس نتایج حاصله از پژوهشهای انجام شده درا یران مدل MPSIAC از جمله مدلهای براورد رسوب به شمار می اید که در ارزیابی فرسایش و رسوب حوزه های فاقد امار از دقت مناسبی برخوردار است تحقیق حاضر براورد فرسایش و رسوب حوزه ابخیز رکعت با استفاده از مدل MPSIAC و با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی قرارداده است برای اجرای مدل MPSIC با به کارگیری اصول و مفاهیم همگنی واحدهای کاری حوزه ابخیز مورد مطالعه به ۲۵ واحد کاری همگن تفکیک شده سپس با بررسی هریک از عوامل نه گانه مدل اقدام به براورد فرسایش و تولیدر سوب در آنها شده است نتیجه به دست امده نشانگر این است که میزان رسوب براورد شده با استفاده از مدل MPSIC حدود ۷/۲۴ تن بر هکتار برسال می باشد.