سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نظر رضایی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، باشگاه پژوهشگران جوان، بجنورد، ایر
کامبیز انصاری – معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی
منصور برغمدی – معاون برنامه ریزی و پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان ش
موسی صابری – مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی

چکیده:

بر اساس نتایج حاصل از پژو هش های انجام شده در ایران ، مدل PSIACاصلاح شده از جمله مدل های برآورد رسوب به شمار می آید که در ارزیابی فرسایش و رسوب عرصه های منابع طبیعی فاقد آمار و اطلاعات از دقت نسبتاً خوبی برخوردار است. با توجا به نتاسج بدست آمده از این مدل بیشتر از دیگر مدل ها برای مطالعه و بررسی فرسایش خاک و تولید رسوب در طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری استفاده شده است. در این پژ وهش بر آورد فرسایش رسوب بخشی از مناطق بیابانی شهرستان اسفراین با استفاده از مدل PSIAC و با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد استفاده قرار گرفته است. برای اجرای مدل PSIAC با بکارگیری اصول و مفاهیم همگنی واحدهای کاری، حوزه آبخیز مورد مطالعه به ۱۲ واحد کاری همگن تفکیک شده سپس با بررسی هر یک از عوامل نه گانه مدل اقدام به برآورد فرسایش و تولید رسوب در آنها شده است. نتیجه بدست آمده نشانگر قرار گرفتن منطقه در ۲ کلاس کم و متوسط است که سهم کلاس کم ۷۸ درصد و سهم کلاس متوسط ۲۲ درصد از مساحت کل منطقه است. بیشترین تولید رسوب در واحد سطح مربوط به رخسارههای مسیل با کدهای ۳-۲-۲ و ۴-۱-۱ به ترتیب به مقدار ۶/۷۹ و ۶ تن در هکتار در سال می باشد.