سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مکوندی – کارشناس ارشد سازه های آبی
روح اله مهربانی – کارشناس اشد سازه های آبی
مصطفی نکوئیان فر – کارشناس ارشد زمین شناسی
هوشنگ حسونی زاده – دکتری سازه های آبی

چکیده:

باتوجه به اهمیت فراوان سدایلام درتامین آب شرب و کشاورزی کنترل سیلاب ایجادتمهیداتی برای کاهش رسوبگذاری درمخزن این سد بسیارمفید و ضروری میباشد دراین مقاله با استفاده ازروشهای مختلف USBR FAO همراه با روشهای میانگین دبیها و طبقه بندی دبیها و همچنین تفکیک آمار به ماهه ای پرآب و کم اب میزان رسوبگذاری درمخزن سد ایلام محاسبه گردیده است برای این کار ازامار دبی روزانه جریان و دبی رسوب ایستگاه های هیدرومتری چاویز سرجوی و اما که بعنوان روودیهای مخزن سد درنظر گرفته میشود استفاده شده است نتایج این مطالعه نشان میدهد که نمی توان از یک روش خاص برای محاسبه آورد سالانه رسوب معلق استفاده کرد چنانکه مشخص گردیده روش مناسب برای محاسبه رسوبات ورودی به این مخزن روش ترکیبی USBR و کلاسه بندی دبی ها با استفاده ازتفکیک امار به ماه های پرآب و کم آب می باشد.