سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید رئوف – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

جهت بررسی راندمان آبیاری ثقلی و تحت فشار و مقدار آب مصرفی در اراضی دشت کرفس از توابع استان همدان از داده های موجود در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ استفاده گردید. با توجه به میزان منابع آب موجود شامل آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و محدودیت آنها و بر اساس داده های اخذ شده از سازمان های جهاد کشاورزی و امور منابع آب شهرستان رزن و استان همدان و داده های جمع آوری شده از مالکین اراضی کشاروزی دشت کرفس و ه مچنین آزمایش های صورت گرفته راندمان های مختلف در سیست های مختلف آبیاری محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت. ن تایج نشان داد که متوسط کل آب مصرفی در دو سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ حدود ۱۵/۸۳۷ میلیون متر مکعب می باشد که ۱۴/۷۸۲ میلیون متر مکعب ان یعنی حدود ۹۳/۳۴ درصد آن در بخش کشاورزی و مابقی آن در بخش شرب و صنعت مورد استفاده قرار گرفته است. راندمان سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت ۷۳/۴۳ درصد، سیستم آبیاری بارانی ویلمو ۶۷/۶۵ سیستم آبیاری بارانی قرقره ای ۶۲/۳۲ درصد، سیستم ثقلی فارو ۳۶/۲۶ درصد، سیستم ثقلی نواری ۳۲/۳۶ و سیستم آبیاری ثقلی کرتی ۲۹/۸۷ درصد بیشترین راندمان آبیاری مربوط به آبیاری بارانی ثابت و کمترین راندمان مربوط به آبیاری کرتی می باشد. بیشترین مقدار آب مصرفی نیز مربوط به سیستم کرتی و کمترین آن مربوط به آبیاری تحت فشار قرقره ای است. به ازای آب مصرفی مورد استفاده حداکثر محصول دهی مربوط به سیستم آبیاری بارانی ثابت و حداقل آن مربوط به سیستم آبیاری کرتی بوده است.