سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین نوروزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
تورج ولی نسب – بخش ذخایر ، موسسه تحقیقات شیلات ایران ، تهران
عبدالرحیم وثوقی – دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

تحقیق موجود با عنوان برآورد ذخا یر کفزیان درپاییز ۱۳۸۰ درآبهای خل یج فارس محدوده استان هرمزگان برای تخمین ذخایر گیش خال سفیدCarangoides malabaricus به روش مساحت جاروب شده به اجرا درآمد . محدوده اجرا پروژه از رأس نا یبند تا س یریک ( محدوده جغرا فیایی ۵۲ ۴۵ شر قی تا ۵۷ ۰۰ شر قی ) و در سه لایه عمق ی ۱۰ تا ۲۰ متر ، ۲۰ تا ۳۰ متر و ۳۰ تا ۵۰ متر بوده و بوس یله شناور ص یادی فردوس ۲ در ۵۵ ای ستگاه انجام شد . طی این مطالعه گونه مذکور شناسا یی ، تفک یک ، توز ین و بیومتری شده و اطلاعات حاصل با نرم افزارها Excel وSPSS مورد تجز یه و تحلیل قرار گرفتند و توده زنده به تفکیک عمق و منطقه تخمین زده شد و نقشه پراکنش با استفاده از نرم افزار جغرافیاییArc view رسم گردید . مجموع توده زنده گ یش خال سف ید ۱۶۹۷ تن مورد تخمین قرار گرفت و حداکثر آن مربوط به بندر چارک بوده و لا یه عمقی ۳۰ تا ۵۰ متر حداکثر توده زنده را داشت . وحداکثر فراوانی طولی گیش خال سفید طولهای ۱۹ تا ۲۰ سانتی متر مشاهده گردید